SIES Management   

Shri J. Santhanam
Shri. J. Santhanam
Vice-President
Shri P. Sethuraman
Shri. P. Sethuraman
Vice-President
Shri M. V. Ramnarayan
Shri. M. V. Ramnarayan
Hon. Secretary
Prof K. Venkatramani
Prof. K. Venkatramani
Jt. Hon. Secretary
Shri Devdas G. Nair
Shri. Devdas G. Nair
Hon. Treasurer
Shri G. Chidambaram
Shri. G. Chidambaram
Member
Shri H. P. Eswar
Shri. H. P. Eswar
Member
Shri L. Krishnan
Shri. L. Krishnan
Member
Shri N. S. Sundar Rajan
Shri. N. S. Sundar Rajan
Member
Shri Ramesh Srinivasan
Shri. Ramesh Srinivasan
Member
Shri S. Ganesh
Shri. S. Ganesh
Member
Shri S. V. Viswanathan
Shri. S. V. Viswanathan
Member
Shri Arvind Narayanan
Shri. Arvind Narayanan
Member
Shri Srinath Sridharan
Shri. Srinath Sridharan
Member