Management Council

Sr. No. Name Designation
1. Dr. V. Shankar President
2. Shri. J. Santhanam Vice-President
3. Shri. M. Kalahasti Vice-President
4. Shri. S. Ganesh Hon. Secretary
5. Shri. S. V. Viswanathan Jt. Hon. Secretary
6. Shri. M. V. Ramnarayan Hon. Treasurer
7. Shri. L. A. Ramani Member
8. Shri. G. Chidambaram Member
9. Shri. H. P. Eswar Member
10. Shri. P. Sethuraman Member
11. Shri. L. Krishnan Member
12. Shri. N. S. Sundar Rajan Member
13. Shri. Ramesh Srinivasan Member
14. Shri. Devdas G. Nair Member
15. Shri. Arvind Narayanan Member