Management Council

Sr. No. Name Designation
1. Dr. V. Shankar President
2. Shri. J. Santhanam Vice-President
3. Shri. P. Sethuraman Vice-President
4. Shri. M. V. Ramnarayan Acting Hon. Secretary
5. Shri. Devdas G. Nair Hon. Treasurer
6. Shri. S. Ganesh Member
7. Shri. H. P. Eswar Member
8. Shri. G. Chidambaram Member
9. Shri. M. Kalahasthi Member
10. Shri. S. V. Viswanathan Member
11. Shri. L. Krishnan Member
12. Shri. N. S. Sundar Rajan Member
13. Shri. Ramesh Srinivasan Member
14. Shri. Arvind Narayanan Member
15. Shri. Srinath Sridharan Member